Soulibri
Cornelis Krusemanstraat 5H
1075 NB Amsterdam
Telefoonnummer: 06-51019184
E-mailadres: eef@soulibri.nl
KvK-nummer: 52672220
Btw-identificatienummer: NL151551649B01
https://soulibri.nl

 1. Algemeen
  a. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de levering van diensten (“Diensten”) en/of producten (“Producten”) door of namens Soulibri.
  b. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon (opdrachtgever) die op basis van een overeenkomst Diensten of Producten afneemt van Soulibri (opdrachtnemer). Diensten kunnen bestaan uit:
  i) Pranic Healing behandelingen, hierna elk een “Behandeling”;
  ii) door Soulibri aan Cliënt geleverde cursussen, trainingen, opleidingen, leertrajecten, workshops en/of bijeenkomsten (hierna elk een “Cursus”), zoals vermeld op de website van Soulibri, waar deelnemers zich op individuele basis voor kunnen inschrijven; en/of
  iii) alle andere ten behoeve van de Cliënt door Soulibri uitgevoerde werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van de opdracht, ook als deze niet nadrukkelijk door partijen zijn overeengekomen (“Overige Diensten”).
  c. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van Cliënt aan Soulibri.
  d. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen de betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is afgesloten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden in het licht van deze bepalingen.
  f. Indien Soulibri niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Soulibri in enigerlei mate het recht zou verliezen, of hebben opgegeven, om in andere gevallen of op een later moment de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
  g. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Soulibri en Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  h. Het privacy regelement (zie: https://soulibri.nl/privacy/), de cookie verklaring (zie: https://soulibri.nl/cookies/) en disclaimer (zie: https://soulibri.nl/disclaimer/) van Soulibri vormen een integraal onderdeel van deze Voorwaarden.
  i. Soulibri is aangesloten bij, erkend door, en gebonden aan de regels gesteld door beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten genaamd het Collectief Alternatief Therapeuten (zie: https://catcollectief.nl/). Ook is Soulibri gebonden aan de beroepscode van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (zie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/).
 2. Totstandkoming en einde overeenkomst
  a. De overeenkomst komt tot stand doordat de Cliënt een mondelinge danwel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Soulibri tot een afname van Producten en/of Diensten. Mondelinge afspraken zullen worden bevestigd op schrift door Soulibri.
  b. Soulibri is gerechtigd de Cliënt te verzoeken zekerheid te stellen voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
  c. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd en beide partijen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.
 3. Prijzen en betaling
  a. De door Soulibri opgegeven tarieven luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. Daarbij wordt aangegeven of de tarieven in- of exclusief BTW luiden. De Cliënt wordt geacht de opgegeven tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
  b. Betaling voor een Behandeling dient te geschieden direct na Behandeling middels pin, of, indien geaccordeerd door Soulibri, op grond van een factuur verstrekt door Soulibri. Betalingen voor Diensten of Producten geschieden op grond van een factuur verstrekt door Soulibri, tenzij anders aangegeven door Soulibri. Gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Soulibri zijn bijgeschreven.
  c. Voor betalingen via de webshop geldt voorts volgende:
  i) Er geldt een bedenktermijn/herroepingsrecht voor de Cliënt ten aanzien van Producten en Diensten. Dit betekent dat de Cliënt gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de dag dat Soulibri de bevestiging daarvan per email aan de Cliënt heeft gedaan. Indien de Cliënt in deze termijn de overeenkomst wil ontbinden geschiedt dit per e-mail naar eef@soulibri.nl.
  ii) De door de Cliënt verschuldigde bedragen dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van bovenstaande bedenktermijn, middels bijschrijving op de door Soulibri aangegeven bankrekening.
  iii) Soulibri kan vooruit betaling bedingen. Echter, tenzij anders is bepaald in een individueel beding, mag bij de verkoop van Producten aan consumenten, de consument (Cliënt) nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Cliënt geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  d. Indien de Cliënt niet binnen de termijnen genoemd in dit artikel aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Cliënt verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Cliënt is dan tevens wettelijke rente verschuldigd plus alle redelijke kosten gemaakt door Soulibri ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte.
 4. Offertes
  a. Voor zover Soulibri gebruik maakt van offertes of prijsopgaven, zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
  b. Soulibri is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de Cliënt schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
  c. Soulibri kan niet aan zijn offertes of prijsopgaven worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
  d. De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief kosten en heffingen (hierna: “Additionele Kosten), zoals (overheids)heffingen of reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. Additionele Kosten worden in rekening gebracht door Soulibri bij Cliënt, tenzij anders overeengekomen.
  e. Als de aanvaarding door de Cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, is Soulibri daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Soulibri anders aangeeft.
  f. Offertes, tarieven en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Geheimhouding
  a. Soulibri heeft geheimhoudingsplicht van alles wat hem uit hoofde van zijn functie en in het kader van de Behandeling bekend wordt, overeenkomstig de voorschriften van toepasselijk recht, het Collectief Alternatief Therapeuten en de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de Behandeling.
  b. Ten aanzien van Cursussen en Overige Diensten geldt het volgende:
  i) Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk in de zin van dit lid, als dit door de andere partij expliciet is medegedeeld of duidelijk gemaakt. Voorts geldt steeds dat de inhoud van een door Soulibri gegeven Cursus als vertrouwelijke informatie beschouwd wordt.
  ii) De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: (i) de betreffende partij verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan, (ii) de informatie algemeen bekend wordt, (iii) de betreffende partij optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, of (iv) de andere partij (wiens informatie het betreft) schriftelijk toestemming tot openbaring heeft gegeven.
 6. Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens die Soulibri bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Soulibri houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving en geldende regels. In het bijzonder gaat het dan om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en, indien het betreft Behandelingen, de regels gesteld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), en de regels gesteld vanuit het Collectief Alternatief Therapeuten en de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het privacy regelement van Soulibri (zie: https://soulibri.nl/privacy/).
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  Soulibri, danwel indien toepasselijk de uiteindelijk rechthebbende (bijvoorbeeld het Institute for Inner Studies Limited), behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteurs-, merk-, modellen-, en/of handelsnaamrechten, indien toepasselijk, die betrekking hebben op door Soulibri verstrekte Producten en/of Diensten. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van Soulibri openbaar worden gemaakt en/of andere wijze ter kennis of beschikking van derden worden gebracht.
 8. Aansprakelijkheid
  a. Soulibri zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Soulibri heeft bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
  b. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Soulibri aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Soulibri worden verstrekt.
  c. Soulibri is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Soulibri is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  d. Soulibri is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een Behandeling, en evenmin voor eventuele (onverwachte) bijwerkingen van de Behandeling.
  e. Soulibri is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
  f. Enige aansprakelijkheid van Soulibri is te allen tijde beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Soulibri aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Soulibri toegerekend kunnen worden, en (iii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
  g. Indien Soulibri aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, en anders tot maximaal tweemaal de betreffende factuurwaarde voor de Behandeling of andere geleverde Diensten of Producten, zoals toepasselijk.
  h. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de Client bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van voor die schade, tenzij uit toepasselijk dwingend recht andere verjaringstermijnen voortvloeien.
  i. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Soulibri.
 9. Vrijwaring
  Cliënt vrijwaart Soulibri, dan wel door Soulibri ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het uitkomst van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 10. Derden
  a. Soulibri heeft het recht bepaalde werkzaamheden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, te laten verrichten door derden. Dergelijke derden kunnen ook een beroep doen op deze Voorwaarden.
  b. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Soulibri voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, tenzij uit dwingend recht anders voortvloeit. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 is uitgesloten.
  c. Als door Soulibri, of door Soulibri ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, dan draagt de Cliënt op zijn/haar kosten zorg voor de in redelijkheid door Soulibri en de ingeschakelde derden gewenste faciliteiten.
 11. Behandelingen – afspraken
  a. Iedere afspraak voor een Behandeling, waarbij al dan niet een Behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd door Cliënt (danwel in overeenstemming met Soulibri is verplaatst), wordt in rekening gebracht.
  b. Soulibri kan een behandeling in overleg met een Cliënt verplaatsen.
 12. Cursussen – annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging
  a. Soulibri heeft het recht om zonder opgave van reden een Cursus te annuleren, te verplaatsen, of de deelname van de Cliënt daaraan te weigeren. In geval van een dergelijke annulering danwel weigering heeft de Cliënt het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Soulibri betaalde bedrag.
  b. Deelname aan een Cursus kan zonder opgave van reden door een cliënt geannuleerd worden middels een email aan eef@soulibri.nl: (i) gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van een inschrijving voor een Cursus, en tevens (ii) tot 30 dagen voor aanvang van de eerste Cursusdag. Indien toepasselijk, heeft de Cliënt dan het recht op terugbetaling van het volledige aan Soulibri betaalde bedrag, met aftrek van specifiek ten aanzien van betreffende Cliënt door Soulibri gemaakte kosten.
  c. De Cliënt is gerechtigd zijn/haar deelname aan de reeds aangevangen Cursus tussentijds of met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in rekening gebrachte danwel te brengen bedragen blijven in dat geval door Cliënt verschuldigd en worden niet door Soulibri gerestitueerd, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, dit ter vrije beoordeling van uitsluitend Soulibri.
 13. Producten – specifieke bepalingen
  a. Het aanbod
  i) Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en indien toepasselijk de digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken. Als Soulibri gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Soulibri niet.
  b. Nadere bepalingen ten aanzien van de bedenktermijn bij Producten (herroeping)
  i) Tijdens de bedenktermijn van artikel 3.c.i) hierboven zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Cliënt het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  ii) De Cliënt is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in voorgaande lid.
  iii) Zo snel mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na dag van de melding door de Cliënt van de herroeping, zend de Cliënt het Product terug, of overhandigt de Cliënt dit aan (een gemachtigde van) Soulibri. De Cliënt heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktermijn is verstreken.
  iv) De Cliënt zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Soulibri verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  v) De Cliënt draagt de kosten van het terugzenden van het Product. Soulibri vergoedt de gedane aankoopbetaling van de Cliënt, inclusief eventuele leveringskosten door Soulibri in rekening gebracht voor het Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Cliënt hem de herroeping meldt. Soulibri mag wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Cliënt aantoont dat hij/zij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  vi) Soulibri kan de volgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Soulibri dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  (1) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  (2) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; en/of
  (3) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: (a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt; en (b) de Cliënt heeft verklaard dat hij/zij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  c. Nakoming overeenkomst
  i) Soulibri staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  d. Levering en uitvoering
  i) Soulibri zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
  ii) Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan Soulibri kenbaar heeft gemaakt.
  iii) Soulibri zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Soulibri het bedrag dat de Cliënt betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  iv) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Soulibri tot het moment van bezorging aan de Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 14. Overmacht
  a. Soulibri is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Ziekte aan de zijde van Soulibri valt onder overmacht.
  b. Soulibri kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  c. Voor zover Soulibri tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Soulibri gerechtigd om dat gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 15. Opschorting en ontbinding
  a. Soulibri is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als: (i) de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) na het sluiten van de overeenkomst aan Soulibri ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, (iii) de Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, of onvoldoende is, of (iv) door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Soulibri kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  b. Voorts is Soulibri bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Soulibri kan worden gevergd.
  c. Als gevolg van de ontbinding zijn de vorderingen van Soulibri op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Als gevolg van opschorting door Soulibri, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Cliënt is gehouden reeds door Soulibri verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
  d. Als de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Soulibri gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Soulibri zijnerzijds is niet tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling gehouden.
 16. Wijziging voorwaarden en beschikbaarstelling
  a. Soulibri is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  b. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten.
  c. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds beschikbaar via de website van Soulibri.
 17. Toepasselijk recht, geschillen en klachten
  a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Soulibri partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Indien een geschil niet in onderling overleg wordt opgelost kan het geschil door ieder van partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  b. Soulibri voldoet aan de eisen gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). In geval van klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan gebruik gemaakt worden van de klachtprocedure van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (zie: https://catcollectief.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/).

Amsterdam, 26 september 2020